Nhân viên kinh doanh

Dữ liệu cá nhân của ứng viên mà Công ty tiếp nhận sẽ chỉ phục vụ cho mục đích tuyển dụng. Không nhằm bất kỳ mục đích nào khác.
Tôi đồng y cung cấp thông tin ứng tuyển